شماره ملی و سمت خود را وارد و سپس بر روی دکمه ورود کلیک نمایید

فرایند صدور لایسنس در صورت عدم مشکل 5 روز کاری / اداری می باشد

بعد از طی مراحل اداری پیامک صدور برای متقاضی ارسال خواهد شد .جهت پیگیری ، شماره ملی ، سمت و رشته / حوزه کاری خود را وارد و از روند مراحل آگاه شوید